Zapraszamy do udziału w ROWEROWYM MAJU! Nagrody
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Plan pracy przedszkola

Załącznik nr1

do Zarządzenia Dyrektora nr 5 /2023/24

 z dn. 04.09.2023 r.

 

 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 1. Główny kierunek pracy Przedszkola na lata 2022/23 – 2026/27:

- Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

- Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci.

 

 1. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2023/2024:
 2. Promowanie wśród dzieci i Rodziców zdrowego stylu życia (ruch, zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne, higiena, bezpieczeństwo)
  oraz odpowiedzialności za naszą planetę pod hasłem: „Dbamy o siebie i otaczającą nas przyrodę”
 3. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postawy czynienia dobra i wzajemnych relacji w gronie najbliższych oraz nabywanie poczucia przynależności narodowej, rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni: „Moja rodzina, mój kraj”

 

 • Diagnoza pracy przedszkola na dzień 31.08.2023: Wyniki i wnioski do dalszej pracy

Wyniki:

 1. Priorytety i cele przyjęte do pracy na ten rok szkolny są realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem pracy przedszkola.
 2. Nauczyciele organizują działania i przestrzeń edukacyjną sprzyjającą nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w Podstawie Pedagogicznej Wychowania Przedszkolnego.
 3. Są tworzone warunki do rozwijania kompetencji matematycznych, rozwijania kreatywności i zainteresowań dzieci, a także kierunków polityki oświatowej państwa.
 4. Nauczyciele systematycznie współpracują ze specjalistami- logopeda i psycholog, pedagog specjalny
 1. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach i potrzebach edukacyjno- wychowawczo -opiekuńczych swoich dzieci.
 1. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku oceniali efektywność udzielonej pomocy i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w sposób zaplanowany, zorganizowany i zgodny z przepisami prawa.

Wioski:

 

 1. Systematycznie wykorzystywać środki dydaktyczne oraz nowatorskie metody związane ze stosowaniem TIK w praktyce przedszkolnej z jednoczesną edukacją dzieci na temat bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z sieci.
 2. W kolejnym roku szkolnym należy poszerzyć współpracę z rodzicami, szczególnie dzieci zakwalifikowanych do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonywać oceny skuteczności podjętych przez przedszkole działań pomocowych, informować rodziców o efektach.
 3. Należy stosować w codziennej praktyce przedszkolnej wiedzę i umiejętności zdobyte podczas różnych form szkoleń, wzajemnej pomocy zawodowej, dzielić się wiedzą i doświadczeniem (również z rodzicami), szczególnie w obszarze działania związanym z psychofizycznym bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu.

 

 

 1. Realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024 – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

 

 1. Promowanie wśród dzieci i Rodziców zdrowego stylu życia (ruch, zdrowe odżywianie, higiena, bezpieczeństwo) oraz odpowiedzialności za naszą planetę pod hasłem: „Dbamy o siebie i otaczającą nas przyrodę”.

 

Lp.

Działania i Zadania Nauczycieli

Wykonawcy

Termin realizacji

1.

Promowanie wśród rodziców edukacji prozdrowotnej i ekologicznej dzieci poprzez:

u  Wykorzystywanie w pracy z dziećmi
różnorodnych metod prowadzenia zabaw
i zajęć (np. pedagogika zabawy, metoda Batii – Strauss, R. Labana, C. Orffa, Pedagogika zabawy Klanza)

u   Zajęcia otwarte dla rodziców promujące zdrowy styl życia oraz zachowania zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata.

u  Wzbogacenie bazy przedszkola
o pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu postaw prozdrowotnych i ekologicznych wśród wychowanków.

u  Udział dzieci w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych na terenie przedszkola i poza nim poświęconych realizowanej tematyce (przedstawienia teatralne, koncerty, konkursy, przeglądy itp.)

u  Prezentacja fotoreportaży dotyczących efektów akcji promocyjnej na stronie internetowej „Tęczowego Przedszkola” oraz Śródmiejskich stronach poświęconych edukacji przedszkolnej.

 

 

 

WN

 

 

 

 

Oddział I - IV

 

 

p. Dyrektor  

Oddział I - IV

 

 

 

 

WN

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

2.

 

„Sport to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie!” - rozwijanie sprawności ruchowej dzieci poprzez:

 

u  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tej tematyce

u  zintensyfikowanie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w grupach

u  udział w akcji „Rowerowe przedszkole”

(włączenie się w akcję „Rowerowy Maj”)

„Wiosenne Tańce Połamańce” – impreza ogólnoprzedszkolna z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

u  Zorganizowanie Letniej Olimpiady Sportowej
z okazji Dnia Dziecka

Koordynatorzy:

A. Żmijewska

 

WN

 

WN

 

WN

 

A. Żmijewska

 

 

A. Żmijewska, O. Łazińska

 

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

Wiosna 2024

 

 

31.05. 2024

3.

„Każdy inny, wszyscy równi” – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci oraz budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych poprzez realizację:

u Międzynarodowego Programu „Przyjaciele Zippiego”

u Imprezy w grupach z okazji Międzynarodowego „Dnia Kropki”

u „Dzień spadającego liścia” - powitanie pierwszego dnia jesieni.

u Międzynarodowy „Dzień Postaci z bajek”

u Obchody światowego „Dnia Pluszowego Misia”

u „Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki” – impreza ogólnoprzedszkolna z okazji Dnia Zakochanych,

u „Historia pewnego bałwanka...” ogólnoprzedszkolny konkurs literacko - plastyczny dla dzieci i Rodziców.

Koordynatorzy:

O. Łazińska

 

Oddział IV

 

Oddział I – IV

M. Kuryło, O. Łazińska

 

M. Kuryło

K. Piotrowska, O Łazińska

O. Łazińska, K. Piotrowska

 

K. Adamska, A. Boczoń

 

 

 

 

X 2023 – VI 2024

 

15 IX 2023

 

23 IX 2023

 

XI 2024

24 XI 2023

 

14.02.2024

 

 

I 2024

 

4.

 

„Zdrowo jem, więcej wiem!” – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków poprzez:

u  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tematyce zdrowego odżywiania

u  spotkanie z Przedszkolną Kucharką, Technologiem Żywienia lub Restauratorem

„Olimpiada Jarzynowa” – uroczyste obchody Światowego Dnia Żywności (16.10.)

„Warzywny stworek” – ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

„Pachnący ogródek” - zasadzenie ziół

u  Realizację konkursu plastyczno – techniczny ogólnoprzedszkolnego pt.: „Przedszkolak na 102 o zdrowie dba" - talerz zdrowego jedzenia.

u  Wspólne gotowanie z rodzicami ulubionych, zdrowych potraw dzieci.

u  Realizację projektu własnego „Ja przedszkolak na 102” projekt edukacyjno - wychowawczy dla dzieci trzyletnich.

u  Realizację ogólnoprzedszkolnego konkursu plastycznego inspirowanego projektem „Misie zuchy” praca plastyczna do tekstu inscenizacji o tym samym tytule.

Koordynatorzy:

M. Rudak, K. Piotrowska

 

WN

 

Oddział I - IV

 

M. Rudak, K. Piotrowska

                                                                       M. Kuryło, O. Łazińska

 

WN

 

Odział I

 

Oddział I

 

 

Odział I

 

 

M. Rudak

 

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

16 X 2023

III 2024

 

 

Wiosna 2024

 

IV 2024

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

II 2024

5.

 

„Przedszkolaki to czyste dzieciaki” – kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz dbałości o ład i porządek poprzez:

u  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tematyce higieny osobistej

u  spotkanie z pielęgniarką, lekarzem, higienistką – zapoznanie z medycznymi zawodami

u  Uroczyste Obchody „Światowego Dnia Higieny Rąk

u  Uroczyste obchody „Światowego Dnia Służby Zdrowia” (10.04.)

„Szczotka, pasta, kubek” – ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci
i Rodziców.

Koordynatorzy:

O. Pawełek, A. Boczoń

 

WN

 

Oddział I - IV

 

O. Pawełek

A. Boczoń

O. Pawełek

 

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

V 2024

 

IV 2024

V 2024

 

6.

 

„Bezpieczeństwo – ważna sprawa” – wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo poprzez:

u  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa

u  Spotkanie z Policją i Strażą Miejską

u  Kontynuowanie współpracy ze Strażą Pożarną

u  Zorganizowanie pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci „Bezpieczny przedszkolak”

u „Dzień Przedszkolaka” – uroczyste obchody święta wszystkich przedszkolaków.

Koordynatorzy:
M. Rudak

WN

 

WN

WN

A. Żmijewska

 

 

M. Kuryło, O. Łazińska

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

W ciągu roku

VI 2024

 

 

20 IX 2023

7.

„Ekologiem Ja, ekologiem Ty” – rozwijanie u dzieci aktywnej postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez:

u udział w programach, projektach przedsięwzięciach i akcjach o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim we współpracy z różnymi instytucjami:

u „Z Kalendarza Małego Ekologa” – uroczyste obchodzenie Światowych
i Ogólnopolskich Dni związanych
z ochroną przyrody (np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” itp.)

u „Patyczaki – kto to taki?”
– ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

u „Moja sensoryczna zabawka” - ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

Koordynatorzy:

M. Kuryło

 

 

Oddział I - IV

 

 

 

 

Oddział I - IV

 

 

 

 

 

A. Żmjewska

 

 

M. Kuryło

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

IX 2024

 

 

 

VI 2023

 

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postawy czynienia dobra, i wzajemnych relacji w gronie najbliższej rodzin i rówieśników oraz nabywanie poczucia przynależności narodowej, rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej: „Moja rodzina, mój kraj”.

 

Lp.

Działania i Zadania Nauczycieli

Wykonawcy

Termin realizacji

1.

Propagowanie wśród dzieci i rodziców patriotycznej postawy poprzez:

 

u  Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii
i kultury polskiej podczas zaplanowanych
i systematycznie realizowanych bloków edukacyjnych.

u  Wzbogacenie bazy przedszkola
o pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu zainteresowań historycznych wychowanków.

u  Udział dzieci w różnorodnych wydarzeniach na terenie przedszkola i poza nim poświęconych obchodom ważnych świąt państwowych (imprezy, konkursy, warsztaty itp.)

u  Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postawy czynienia dobra, i wzajemnych relacji w gronie bliskich jak i rówieśników.

u  Prezentacja fotoreportaży dotyczących efektów akcji promocyjnej na stronie internetowej „Tęczowego Przedszkola” oraz Śródmiejskich stronach poświęconych edukacji przedszkolnej.

 

 

 

WN

 

 

 

p. Dyrektor  

Oddział I - IV

 

 

 

 

WN

 

 

 

 

WN

 

 

 

Cały rok

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

2.

Współpraca z przedszkolami z całej Polski: „Logopedyczne pocztówki” - kontynuacja projektu ogólnopolskiego.

K. Adamska, K. Piotrowska, O. Łazińska

Cały rok

3.

Kształtowanie postawy czynienia dobra i wzmacniania wzajemnych relacji w gronie najbliższych oraz rówieśników poprzez:

„Kartka świąteczna” - ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

„My favorite animal” - ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

„Paczka dla zwierzaczka” - zbiórka darów dla potrzebujących zwierząt.

„Pacynka lub kukiełka” -  ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

„Easter card in English” - ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców

„Poznajemy zawody naszych rodziców” , ukazanie przedszkolakom, że każdy zawód jest ważny i potrzebny.

u  Realizację spotkań z chętnymi rodzicami w ramach akcji: „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato"

 

 

 

 

 

M. Kuryło, O. Łazińska

 

 

K. Piotrowska

 

 

O. Łazińska

 

 

M. Kuryło

 

 

K. Piotrowska

 

 

 

Oddział I-IV

 

 

Oddział I

 

 

 

 

XII 2023

 

 

X 2023

 

 

I 2024

 

 

XI 2023

 

 

III 2024

 

 

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

4.

 

Aktywna współpraca z instytucjami promującymi historię i kulturę Polski:
np.: IPN, Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawy.

WN

Cały rok

 

 

5.

 

Uroczyste obchodzenie narodowych świąt państwowych:

u  Uroczyste Obchody Święta Niepodległości

 „Krajobraz Polski” – ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców.

u  Uroczyste obchody Święta Flagi Państwowej oraz Konstytucji 3 maja

„Piękna nasza Polska cała”
– ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców.

 

WN

 

 

O. Łazińska

 

O. Łazińska

 

M. Kuryło

 

M. Kuryło

 

 W ciągu roku

 

 

10 XI 2023

 

Listopad 2023

 

Maj 2024

 

Maj 2024

6.

 

„Wielcy duchem i umysłem - poczet sławnych Polaków” - przybliżenie dzieciom sylwetek wybitnych postaci ze świata historii, nauki, kultury
i sportu.

u     „Dzień Chemika” - przybliżenie postaci Marii Skłodowskiej - Curie

 

WN

 

 

 

O. Łazińska

Cały rok

 

 

 

VI 2024

7.

„Marsz, marsz …” - wspólna nauka pieśni patriotycznych z różnych okresów historii Polski.

u  Obchody międzynarodowego „Dnia Muzyki”

WN

 

 

M. Kuryło

 

 

 

W ciągu roku

 

 

X 2023

8.

„Poloneza czas zacząć …” – nauka Polskich Tańców Narodowych.

WN

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2022-10-17 13:24:28
Data edycji: 2023-11-28 13:40:24
Ilość wyświetleń: 3593

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej