Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola Nr 21 w Warszawie - rok szkolny 2022/2023

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023,  wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2022/23.

 

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1082, zm. 2022 poz. 655,1079,1116,1383,1730),

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020  poz. 1551),

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017  poz. 356, zm. 2021 poz. 1533, 2022 poz. 609,1717),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1646, zm. 2019 poz. 1664),

Statut Przedszkola.

 

Zawartość planu:

 

 1. Główny kierunek pracy Przedszkola na lata 2022/23 – 2026/27.
 2. Priorytety i podstawowe zadania przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
 • Diagnoza pracy przedszkola na dzień 31.08.2022.
 1. Realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023 – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.
 2. Spodziewane efekty.

 

 1. Główny kierunek pracy Przedszkola na lata 2022/23 – 2026/27:

 

 1. Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i uzdolnieniami.
 2. Wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem.
 3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

 

 1. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023:
 1. 1. Promowanie wśród dzieci i Rodziców zdrowego stylu życia (ruch, zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne, higiena, bezpieczeństwo)  oraz odpowiedzialności za naszą planetę pod hasłem: „Dbamy o siebie i środowisko”
 2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci pod hasłem: „Polak mały – obywatel i patriota”

 

 • Diagnoza pracy przedszkola na dzień 31.08.2022:

 

 1. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego.

 

 • Nauczyciele organizują działania i przestrzeń edukacyjną sprzyjającą nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.
 • Przedszkole stwarza warunki do rozwijania kompetencji matematycznych, rozwijania kreatywności i zainteresowań dzieci.
 • Przedszkole podejmuje działania w celu realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Nauczyciele systematycznie współpracują ze specjalistami- logopeda i psycholog.
 • Rodzice są na bieżąco informowani o postępach i potrzebach edukacyjno- wychowawczo -opiekuńczych swoich dzieci.
 • Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku oceniali efektywność udzielonej pomocy i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w sposób zaplanowany, zorganizowany i zgodny z przepisami prawa.

 

 1. Rekomendacje do  pracy w roku szkolnym 2022/2023
 • Kontynuować działania, które się sprawdziły w praktyce i przyniosły spodziewane efekty w dalszej pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi.
 • Rozszerzyć ofertę współpracy z rodzicami o nowe formy oraz współpracę  ze środowiskiem.
 • Systematycznie wykorzystywać środki dydaktyczne związane z TIK oraz nowatorskie metody stosowane w edukacji dzieci.
 • Wykorzystywać w bieżącej pracy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach i warsztatach, a także dzielić się nią z innymi nauczycielami i rodzicami.
 • Należy kontynuować diagnozę potrzeb dzieci i na bieżąco dostosować metody pracy, aby skutecznie realizować podstawę programową, zwłaszcza w przypadku ewentualnej pracy zdalnej.

 

 1. Realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023 – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

 

 1. Promowanie wśród dzieci i Rodziców zdrowego stylu życia (ruch, zdrowe odżywianie, higiena, bezpieczeństwo) oraz odpowiedzialności za naszą
  planetę pod hasłem: „Dbamy o siebie i środowisko”

 

Lp.

Działania i Zadania Nauczycieli

Wykonawcy

Termin realizacji

1.

Promowanie wśród rodziców edukacji prozdrowotnej i ekologicznej dzieci poprzez:

v  Wykorzystywanie w pracy z dziećmi
różnorodnych metod prowadzenia zabaw
i zajęć (np. pedagogika zabawy, metoda Batii – Strauss, R. Labana, C. Orffa)

v   Zajęcia otwarte dla rodziców promujące zdrowy styl życia oraz zachowania proekologiczne.

v  Wzbogacenie bazy przedszkola
o pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu postaw prozdrowotnych i ekologicznych wśród wychowanków.

v  Udział dzieci w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych na terenie przedszkola i poza nim poświęconych realizowanej tematyce (przedstawienia teatralne, koncerty, konkursy, przeglądy itp.)

v  Prezentacja fotoreportaży dotyczących efektów akcji promocyjnej na stronie internetowej „Tęczowego Przedszkola” oraz Śródmiejskich stronach poświęconych edukacji przedszkolnej.

 

 

 

WN

 

 

 

Oddział I - IV

 

 

p. Dyrektor Oddział I - IV

 

 

 

 

WN

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

W ciągu roku (w miarę możliwości
zależnych od stanu pandemii)

 

Cały rok

 

 

Cały rok (w miarę możliwości
zależnych od stanu pandemii)

 

 

 

Cały rok

 

2.

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - rozwijanie sprawności ruchowej dzieci poprzez:

 

v  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tej tematyce

v  realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „Ruch to zdrowie każdy dzieciak ci to powie”

v  zintensyfikowanie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w grupach

v  udział w akcji „Rowerowe przedszkole”

(włączenie się w akcję „Rowerowy Maj”)

„Wiosenne Tańce Połamańce” – impreza ogólnoprzedszkolna z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

v  udział w projekcie „Przedszkole strzela gole” (Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju)

v  Zorganizowanie Letniej Olimpiady Sportowej
z okazji Dnia Dziecka

Koordynatorzy:

A. Żmijewska, M. Rudak

 

WN

 

Oddział III - autor A. Szóstyk

 

WN

 

WN

 

A. Żmijewska

 

 

Oddział III i IV

 

M. Rudak

 

Cały rok

 

W ciągu roku

 

X 2022 – V 2023 – oddział III

 

W ciągu roku

 

Wiosna 2023 (w miarę możliwości zależnych od epidemii)

Marzec 2023

 

 

W ciągu roku (w miarę możliwości zależnych od stanu epidemii)

01,06. 2023 (w miarę możliwości zależnych od stanu epidemii)

2.

„Lubię siebie i innych” – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci oraz budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych poprzez realizację:

v  Międzynarodowego Programu „Przyjaciele Zippiego”

v  Projektu edukacyjno-wychowawczego „Ja
i Ty to My”

v  Projektu edukacyjno-wychowawczego „Więcej wiem, więcej potrafię”

„Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki” – impreza ogólnoprzedszkolna z okazji Dnia Zakochanych,

„Najzabawniejsza maska karnawałowa” ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

Koordynatorzy:
A. Szóstyk, M. Kuryło

 

Oddział IV

 

Oddział III – Autor: A. Szóstyk

 

Oddział I – Autor: M. Kuryło

 

A. Żmijewska

 

O. Łazińska,

 

 

 

X 2022– VI 2023

 

X 2022– VI 2023

 

X 2022– VI 2023


14.02.2023

 

 

 

I 2023

3.

 

„Zdrowe odżywianie” – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków poprzez:

v  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tematyce zdrowego odżywiania

v  spotkanie z Przedszkolną Kucharką, Technologiem Żywienia lub Restauratorem

„Olimpiada Jarzynowa” – uroczyste obchody Światowego Dnia Żywności (16.10.)

„Owocowa gra” – ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

„Wesołe Kuchcikowo” – samodzielne przygotowywanie przez dzieci różnych potraw.

„Pachnący ogródek” - zasadzenie ziół  
w salach na wiosnę.

U Szwejka” – warsztaty w restauracji pt. „Zdrowe potrawy”

Koordynatorzy:

M. Kuryło, O. Łazińska

 

WN

 

Oddział I - IV

 

M. Kuryło, O. Łazińska

                                                                       M. Kuryło, A. Szóstyk

WN

 

WN

 

Oddział IV

 

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku (w miarę możliwości zależnych od stanu pandemii)

17 X 2022

III 2023

 

W ciągu roku

 

Wiosna 2023

 

IX/X 2022

4.

 

„Czystość to zdrowie” – kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz dbałości o ład i porządek poprzez:

v  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tematyce higieny osobistej

v  spotkanie z pielęgniarką, lekarzem, higienistką – zapoznanie z medycznymi zawodami

v  Uroczyste Obchody „Światowego Dnia Mycia Rąk” – happening (15.10.)

v  Uroczyste obchody „Światowego Dnia Służby Zdrowia” (10.04.)

„Haftowane ręczniki” – ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci
i Rodziców.

Koordynatorzy:

M. Rudak, A. Szóstyk

 

WN

 

Oddział I - IV

 

A. Szóstyk, A. Żmijewska

A. Szóstyk, M. Kuryło

 

A. Szóstyk, M. Kuryło

 

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

14 X 2022

 

IV 2023

 

 

X 2022

 

5.

 

„Bezpieczeństwo – ważna sprawa” – wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo poprzez:

v  aktywną realizację bloków tematycznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa

v  Spotkanie z Policją i Strażą Miejską

v  Kontynuowanie współpracy ze Strażą Pożarną

v  Zorganizowanie ogólnoprzedszkolnego konkursu plastycznego „Dbamy o swoje bezpieczeństwo”

„Bezpieczny Przedszkolak” – warsztaty dla dzieci poświęcone tematyce bezpieczeństwa.

„Dzień Przedszkolaka” – uroczyste obchody święta wszystkich przedszkolaków.

Koordynatorzy:
A. Żmijewska, A. Szóstyk

WN

 

WN

WN

A. Żmijewska

 

WN

 

A. Żmijewska, M. Kuryło, O. Łazińska

Cały rok

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

W ciągu roku

II 2023

 

W ciągu roku

 

20 IX 2021

6.

„Mali Ekolodzy – To My” – rozwijanie u dzieci aktywnej postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez:

v  udział w programach, projektach przedsięwzięciach i akcjach o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim we współpracy z różnymi instytucjami:

·         „Mamo, Tato wolę wodę” - program edukacyjny (organizator - Żywiec Zdrój)

·         „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program edukacyjny (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny)

·         „Z Kalendarza Małego Ekologa” – uroczyste obchodzenie Światowych
i Ogólnopolskich Dni związanych
z ochroną przyrody (np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” itp.)

„Patyczaki – kto to taki?”
– ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i Rodziców.

„Zabawka z recyklingu” - ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci
i Rodziców.

Koordynatorzy:

A. Żmijewska, O. Łazińska, M. Kuryło

 

 

Oddział I - IV

 

 

 

 

Odział IV

 

 

Oddział I - IV

 

 

 

 

Oddział I - IV

 

 

 

 

M. Rudak, O. Łazińska

 

 

M. Rudak

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

X 2022 – V 2023

 

 

X 2022 – V 2023

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

IX 2022

 

 

IV 2023

 

 

 1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci pod hasłem: „Polak mały – obywatel i patriota”.

 

Lp.

Działania i Zadania Nauczycieli

Wykonawcy

Termin realizacji

1.

Propagowanie wśród dzieci i rodziców patriotycznej postawy poprzez:

 

v  Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii
i kultury polskiej podczas zaplanowanych
i systematycznie realizowanych bloków edukacyjnych.

v  Wzbogacenie bazy przedszkola
o pomoce dydaktyczne służące rozwijaniu zainteresowań historycznych wychowanków.

v  Udział dzieci w różnorodnych wydarzeniach na terenie przedszkola i poza nim poświęconych obchodom ważnych świąt państwowych (imprezy, konkursy, warsztaty itp.)

v  Prezentacja fotoreportaży dotyczących efektów akcji promocyjnej na stronie internetowej „Tęczowego Przedszkola” oraz Śródmiejskich stronach poświęconych edukacji przedszkolnej.

 

 

 

 

WN

 

 

 

p. Dyrektor  

Oddział I - IV

 

 

 

 

WN

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku (w miarę możliwości
zależnych od stanu pandemii)

 

 

 

Cały rok

 

 

 

2.

 

Aktywna współpraca z instytucjami promującymi historię i kulturę Polski:
np. Muzeum Historii Polski, Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawy.

WN

Cały rok (w miarę możliwości
zależnych od stanu epidemii)

 

 

3.

 

Uroczyste obchodzenie narodowych świąt państwowych:

„Co każdy Polak powinien wiedzieć Polsce?” - quiz z okazji Święta Niepodległości

 „Moja Ojczyzna – patriotyzm oczami dziecka” – ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców.

v  Uroczyste obchody Święta Flagi Państwowej oraz Konstytucji 3 maja

„Najpiękniejsze miasta Polski”
– ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców.

 

WN

 

O. Łazińska

 

 

O. Łazińska

 

 

A. Żmijewska, M. Rudak

 

A. Szóstyk, M. Kuryło

 

 W ciągu roku

 

Listopad 2022

 

 

Listopad 2022

 

 

Maj 2023

 

Maj 2023

4.

 

„Wielcy duchem i umysłem - poczet sławnych Polaków” - przybliżenie dzieciom sylwetek wybitnych postaci ze świata historii, nauki, kultury
i sportu.

WN

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

5.

„Szlakiem Miejsc Pamięci” – odwiedzanie miejsc pamięci w najbliższej okolicy przedszkola.

WN

 

 

W ciągu roku (w miarę możliwości
zależnych od stanu pandemii)

 

6.

„Marsz, marsz …” - wspólna nauka pieśni patriotycznych z różnych okresów historii Polski.

WN

W ciągu roku

7.

„Poloneza czas zacząć …” – nauka Polskich Tańców Narodowych.

WN

W ciągu roku

 

 

 

 1. Spodziewane efekty:

 

Nauczyciele:

 1. zadbają o prawidłową organizację warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego sprzyjającą nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz będą nieść pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 2. będą dobierać treści programowe adekwatne do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 3. realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego będą organizować zajęcia w sposób zindywidualizowany, rozwijając samodzielność dziecka, kreatywność oraz przedsiębiorczość,
 4. aktywnie realizując zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umożliwią dzieciom kończącym edukację przedszkolną i rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej nabycie dojrzałości do uczenia się matematyki,
 5. zorganizują twórczą przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia,
 6. ukształtują dziecięce postawy prospołeczne,
 7. będą kultywować tradycje i zwyczaje ważne dla społeczności przedszkolnej, społeczności lokalnej i całego narodu,
 8. ukształtują postawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym,
 9. stworzą odpowiednie warunki do aktywnego udziału dzieci w życiu kulturalnym stolicy (w miarę możliwości zależnych od stanu pandemii),
 10. zadbają o współpracę ze środowiskiem lokalnym (w miarę możliwości zależnych od stanu pandemii),
 11. aktywnie włączą rodziców w życie społeczności przedszkolnej zachęcając do udziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki (w miarę możliwości zależnych od stanu pandemii).

 

      Dzieci:

 1. rozwiną swoje zainteresowania poprzez aktywny udział w różnorodnych zajęciach uwzględniających ich możliwości rozwojowe, oczekiwania poznawcze i potrzeby (innowacje, programy, projekty edukacyjne, cykliczne warsztaty),
 2. będą twórcze i kreatywne w zabawach organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu,
 3. będą samodzielnie inicjować zabawy twórcze z rówieśnikami w czasie wolnym,
 4. w sposób wielozmysłowy poznając otoczenie, ukształtują nawyki samodzielnego wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań również tych, które są niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole,
 5. będą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym stolicy (w miarę możliwości zależnych od stanu pandemii),
 6. rozwiną swoje kompetencje w zakresie uczenia się matematyki uczestnicząc w zajęciach matematycznych oraz ucząc się gry w szachy,
 7. zdobędą wiedzę oraz umiejętności autoprezentacji na forum grupy,
 8. nauczą się współpracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu,
 9. będą przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażać szacunek wobec innych osób, nawiązywać relacje rówieśnicze i w miarę możliwości zmieniać świat na lepsze,
 10. aktywnie zaangażują się w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola,
 11. będą wspólnie z rodzicami uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki (w miarę możliwości zależnych od  stanu pandemii),
 12. poznają wartości i normy społeczne, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze,
 13. poznają swoje rodzinne tradycje i historie, uświadamiając sobie, że są częścią rodziny, częścią grupy ludzi, którzy powiązani są ze sobą więzami krwi, nazwiskiem, wspólnie przeżywanymi chwilami szczęścia i smutku,
 14. rozwiną zainteresowania rodzinnymi korzeniami i przeszłością swojego kraju,
 15. będą prezentować postawę szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego, nazywać i rozpoznawać wartości jakimi są szacunek do ojczyzny, szacunek do symboli narodowych,
 16. poznają sylwetki wybitnych Polaków uczestnicząc w cyklicznych zajęciach „Wielcy duchem i umysłem – poczet sławnych Polaków”,
 17. odwiedzą miejsca pamięci znajdujące się w okolicy przedszkola (w miarę możliwości zależnych od stanu pandemii),
 18. wezmą aktywny udział w uroczystych obchodach świąt państwowych organizowanych na terenie placówki,
 19. poznają pieśni patriotyczne z różnych okresów historii Polski oraz tańce narodowe.

 

 

Data dodania: 2022-10-17 13:24:28
Ilość wyświetleń: 808

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej