Zapraszamy do udziału w ROWEROWYM MAJU! Nagrody
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Specjaliści

Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2023/2024

PEDAGOG SPECJALNY - Pani Olga Łazińska

poniedziałek - 8:30 - 12.30

wtorek – 13:00 – 14.30

 

Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 2. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 4. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 5. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 6. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 8. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 9. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 10. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 11. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 12. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 13. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
 14. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych w pkt 1-5

LOGOPEDA - Pani Katarzyna Adamska

środa - 8:00 - 13:00

czwartek - 8:00 - 14:00

LOGOPEDA DLA GR.II Niedżwiadki- Pani Sylwia Ścieżka

środa - 12.00 - 15.00

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

 

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 6. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLOG- Pani Barbara Bochyńska

poniedziałek - 10:00 - 15.30

wtorek – 9:00 – 12:00 - zajęcia rewalidacyjne

 

PSYCHOLOG- Pani Agata Wojna

pomoc realizowana w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 11

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok.5- III p.

tel.: 22 825-18-15 lub 22 825-74-52

fax: 22 825-74-52

e-mail: sekretariat@poradnia11.waw.pl ; ppp11@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2022-10-17 14:36:24
Data edycji: 2023-09-22 20:18:35
Ilość wyświetleń: 934

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej