Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula 1

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z przyjęciem dziecka do przedszkola

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest
  Przedszkole nr 21 zwany dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 22 825 17 85, poczty elektronicznej : iod.oswiata@um.warszawa.pl lub poczty tradycyjnej Przedszkole nr 21 ul. Marszałkowska 217/35A 00-639 Warszawa– dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.
 • Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia dziecku opieki i nauki, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków dziecka wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO – zgoda ma zastosowanie np. w sytuacji przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej przedszkola;

Dodatkowo informujemy, że dane dzieci mogą być przetwarzane na podstawie
art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz dzieciom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszone przy wejściu do budynku.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Podanie danych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3 . W przypadkach gdy przetwarzanie oparte jest na dobrowolnej zgodzie, zawsze będą Państwo proszeni o jej wyrażenie. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, bez negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • odbiorcą danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 2. uprawnione podmioty które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Przedszkola (są to min. dostawcy usług informatycznych; obsługa prawna);
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Przedszkole będzie przetwarzał0 dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Data dodania: 2020-11-06 14:32:02
Ilość wyświetleń: 435

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej