Czcionka:

A+A-

Kontrast:

NASZE PLANY NA TEN ROK ...

 

W roku szkolnym 2021/22 przygotowałyśmy wiele ciekawych propozycji edukacyjno-wychowawczych, których wspólnym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, a tym samym osiągnięcie przez nie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.
Obok codziennej, porannej edukacji, by uatrakcyjnić popołudniowy czas spędzany przez dzieci w przedszkolu systematycznie prowadzimy zajęcia w ramach następujących programów, innowacji i projektów:


I. Program profilaktyki chorób zakaźnych „WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ” Autor programu - Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w m.st. Warszawie

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny,
 • Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń m.in.: toaleta, kuchnia, zabawa ze zwierzętami, obcowanie z rówieśnikami, nowe strefy klimatyczne
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych,
 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń,
 • Zabezpieczenie warunków umożliwiających zastosowanie zdobytej wiedzy i utrwalanie nawyków higienicznych,
 • Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli,
 • Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych.

II. „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli.
Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

 

III. „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”, to międzynarodowy program promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci, który jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. Jest adresowany do dzieci w wieku 5-9 lat i ma na celu jak najlepsze przygotowanie ich do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień
w przedszkolu i w domu. Dzieci, poprzez czytanie opowiadań, rozmowy, gry i zabawy, będą się uczyły rozpoznawać
i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, a przede wszystkim, jak radzić sobie na co dzień z trudnościami i problemami.
Program „Przyjaciele Zippiego” został zbudowany na założeniu, że jeśli wyposażymy małe dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne i nauczymy je jak sobie radzić z trudnościami i problemami – to będą korzystać z tych umiejętności w całym swoim życiu, a szczególnie w okresie dorastania. Przeprowadzane badania ewaluacyjne pokazały, że udział w programie „Przyjaciele Zippiego” nie tylko pozytywnie wpływa na osiągnięcia szkolne, ale także jest pomocny przy przekraczaniu przez dzieci progu szkolnego.
Program składa się z sześciu części w ramach, których prowadzone będą po cztery zajęcia:

 • Część I: Uczucia
 • Część II: Komunikacja
 • Część III: Przyjaźń
 • Część IV: Rozwiązywanie konfliktów
 • Część V: Zmiana i strata
 • Część VI: Dajemy sobie radę

Uczestnicząc  w   zajęciach    programu   „Przyjaciele  Zippego”   dzieci   zyskują   poczucie kompetencji,   wiarę   
w siebie i  swoje  możliwości, a  także rozwijają  podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne – co stanowi wspaniały kapitał na całe życie.


IV. Innowacja pedagogiczna „MAM TALENT I SIĘ TYM CHWALĘ” jest pewnego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie rozwijania zainteresowań oraz zdolności dzieci we wszystkich sferach rozwoju oraz ukoronowaniem ich drogi ku samopoznaniu, otwarciu się na otaczający świat i aktywnym udziale w życiu społeczności przedszkolnej. Główne cele innowacji to:

 • rozwijanie pasji i odkrywanie talentów przez dzieci
 • poszerzenie dziecięcej wiedzy o otaczającym świecie (społecznym, kulturalnym, przyrodniczym, technicznym, sportowym itp.)
 • kształtowanie umiejętności prezentowania swoich pasji i talentów na forum grupy oraz przedszkola

Innowacja zakłada dużą różnorodność sprawdzonych metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, które wykorzystywane będą zarówno podczas zajęć kierowanych, jak i działań swobodnych oraz zajęć dodatkowych proponowanych zainteresowanym dzieciom. Realizujący tę innowację nauczyciel traktować będzie dziecko jako partnera, pomagać mu w indywidualnym rozwoju, wskazywać kierunki jego rozwoju, umożliwiać mu poznanie wewnętrznych predyspozycji i możliwości, ale także zachęcać do opowiadania o swoich zainteresowaniach
i prezentowania osiągnięć na form grupy, jak również całego przedszkola.

Mamy nadzieję, że dzieci biorące udział w innowacji pedagogicznej „Mam talent i się tym chwalę” wzbogacą wiedzę o sobie samym oraz ciekawie i aktywnie spędzą czas w przedszkolu.


V. „SZACH – MAT” - innowacja organizacyjno- metodyczna zajęć koła szachowego.

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny
i intelektualny dziecka:

 • Rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
 • Aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy
  i ponosi za nie odpowiedzialność;
 • Rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji
  w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana
  w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji;
 • Myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra szachowa rozwija najpełniej;
 • Rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia;
 • Konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności;
 • Aspekty wychowawcze – można je rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak nie karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, osiągnięte dzięki sile własnego umysłu.

 

VI. Projekt edukacyjny pt. „WESOŁA ZABAWA Z LITERKAMI” - wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym
w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania.

Nauka czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, mającym przygotować wychowanków do nauki w szkole. Nie zawsze jednak udaje się osiągnąć zamierzone rezultaty, tym bardziej, że tradycyjne metody na ogół stosowane nie dają oczekiwanych zamierzeń. Sygnałem niepokojącym jest stale wzrastająca liczba dzieci przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia). Wczesną naukę czytania uznaje się za najskuteczniejszy czynnik, który stymuluje rozwój jednostki, gdyż przypada ona na okres najintensywniejszego rozwoju kory mózgowej. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki,
 • potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania,
 • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania,
 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń
  i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

VII. Projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „W LICZBOLANDII” jest połączeniem czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. Składa się z czternastu bloków tematycznych wokół których będą skoncentrowane różnorodne działania dzieci, które aktywnie uczestnicząc w proponowanych im zajęciach:

 • budować będą poczucie własnej wartości,
 • wykształcą w sobie umiejętność autoprezentacji na forum grupy,
 • nauczą się współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pełnienia ról i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • poznają obraz graficzny liczb od 0 do 9,
 • poszerzą zakres swojego liczenia,
 • będą dodawać i odejmować w zakresie 10 z wykorzystaniem palców oraz innych zbiorów zastępczych,
 • odwzorują liczebność zbiorów za pomocą liczmanów, rysowania kresek na papierze, klaskania, itp.,
 • uporządkują zbiory wg wzrastającej i malejącej liczby elementów,
 • nauczą się samodzielnie konstruować gry i wspólnie je rozgrywać,
 • będą lepiej radzić sobie z porażką,
 • nauczą się przekładać konkretne sytuacje na działania matematyczne,
 • będą czerpały radość z podejmowanych działań

Myślą przewodnią projektu jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych dzieci, płynne wprowadzenie ich w świat symboli, osiągnięcie przez każde biorące w nim udział dziecko sukcesu oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”.

Wspólnym działaniom edukacyjnym podejmowanym z dziećmi będzie towarzyszyć hasło: 
„Chociaż mało mamy lat, poznajemy liczby świat. Raz, dwa, trzy liczę ja i liczysz Ty”

 

VIII. RUCH TO ZDROWIE, KAŻDY STARSZAK CI TO POWIE to projekt edukacyjno-wychowawczy, którego nadrzędnym celem jest:

 • propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego stylu życia,
 • uświadomienie im znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka
 • przygotowanie dzieci do nauki pisania poprzez zabawy i ćwiczenia z zakresu małej motoryki

Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych metod i form z zakresu edukacji ruchowej ze szczególnym zaakcentowaniem metod twórczych wśród których warto wymienić: gimnastykę twórczą R. Labana, C.Orffa, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, metodę ruchu rozwijających W. Sherborne, elementów z zakresu kinezjologii edukacyjnej i wiele innych. Zaletą projektu jest również umiejętne połączenie i wykorzystanie w pracy
z dziećmi szerokiego wachlarza zabaw i ćwiczeń z zakresu małej motoryki, których zadaniem jest podniesienie na wyższy poziom ich umiejętności manualnych, a tym samym lepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisania
i kontynuowania jej w szkole.

Projekt ten zaprasza dzieci do wspaniałej zabawy, gdzie pod hasłem: „Wyginam śmiało ciało” będą rozwijały swoją ogólną sprawność ruchową, a zawołanie: „Sprawne rączki mamy i nimi działamy” będzie wstępem do różnorodnych działań rozwijających ich sprawność manualną, wśród których warto wymienić: zabawy paluszkowe, posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi, zabawy z wykorzystaniem stymulacji dotykowej
– „Senso-psoty”, zabawy z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,  ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej, czy też zabawy i ćwiczenia graficzne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

 

IX. Projekt edukacyjny „OBSERWUJEMY, DOŚWIADCZAMY - TAJEMNICE ŚWIATA ODKRYWAMY”

Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata, dlatego też zadają mnóstwo pytań, na które czasami trudno jest udzielić fachowej, rzetelnej, ale jednocześnie zrozumiałej i prostej odpowiedzi. Aby pomóc im w rozwiązywaniu tajemnic świata należy zastosować odpowiednie metody. Naszym zdaniem najlepszym wyjściem jest wykorzystanie metod aktywnych, które pozwolą dziecku zdobyć potrzebną dla niego wiedzę w sposób przystępny. Jest to zgodne z założeniami pedagogiki Johna Dewey'a i Marii Montessori, które to mówią, że dzieci najszybciej
i najchętniej uczą się w kontakcie bezpośrednim, poprzez samodzielne działanie. Czynny udział w doświadczeniach
i eksperymentach pozwala dziecku poznać świat wielozmysłowo. Kształtuje to w nim bardziej zrozumiały obraz środowiska w jakim żyje i rozwija się. Ułatwia to dziecku przejście z poziomu myślenia sensoryczno-motorycznego do poziomu myślenia konkretno-wyobrażeniowego. Opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego celem wychowania jest „budzenie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych”,
a także „zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej”.
Dzięki realizacji tego projektu pragniemy stworzyć dzieciom warunki do rozwijania ciekawości, umiejętności samodzielności, wyciągania wniosków poprzez samodzielne doświadczanie. Zakładamy, że dzięki aktywnym działaniom dzieci będą w przyszłości dociekliwe, ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia. Będą konstruktywnie podchodzić do nurtującej je tematyki stawiając odpowiednie pytania badawcze, dostrzegając zależności przyczynowo - skutkowe, samodzielnie rozwiązując problemy i formułując konkretne wnioski.

 

X. Projekt edukacyjny „KALA I PSZCZOŁY”

Fundacja APIKULTURA przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA przygotowały wieloodcinkowy cykl video pt. „Kala i Pszczoły”. Bohaterkami odcinków serii są pszczoły, ich tajemnice, a także przyjazna i wesoła muppetka Kala; dociekliwa i szczera, 9 letnia dziewczynka z dużym poczuciem humoru. Bohaterka z odcinka na odcinek zgłębia niesamowity świat pszczół oraz zakochuje się w przepysznym miodzie
i  pozostałych zdrowych, pszczelich produktach. Zadaniem serii jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania
w troskę o ekosystem, w którym funkcjonujemy; rolę zapylaczy w przyrodzie oraz aktywne dobre praktyki służące ekologii. Cykl 10 odcinków w przystępny i twórczy sposób omawia wybrane zagadnienia pszczelarskie
i proekologiczne.

 

XI. Projekt edukacyjny „DZIECIAKI RATUJĄ ZWIERZAKI” i towarzysząca mu akcja charytatywna został stworzony przez Fundację CultureLab.

Celem projektu jest:

 • zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt (poprzez różnorodne działania dzieci poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące Morze Arktyczne oraz lasy Polski)
 • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego, wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony
  i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących obszary arktyczne oraz polskie lasy

Najważniejsze założenie projektu:

Chcemy wzbudzić w najmłodszych dzieciach nie tylko empatię, ale również chęć działania i ochrony dzikich zwierząt. Dzieci wezmą udział w nietuzinkowych zajęciach na temat życia i ratowania zwierząt z różnych zakątków świata - zobaczą prezentacje i zdjęcia, obejrzą filmy o karmieniu jeży czy maskonurów, usłyszą odgłosy lasu i morza arktycznego. Poznają również swoich rówieśników z Islandii, zaangażowanych w ochronę zwierząt i sami zaangażują się do działania (charytatywny kiermasz).

 

Mamy nadzieję, że zaplanowane przez nas propozycje różnorodnych aktywności zyskają aprobatę dzieci
i przyniosą wymierne korzyści w postaci przyrostu ich wiedzy oraz umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju.

Data dodania: 2021-10-20 09:05:09
Data edycji: 2021-10-29 21:58:05
Ilość wyświetleń: 152

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej