Zadania Realizowane w Roku Szkolnym 2018/19

Nasza oferta

Poszerzanie wiedzy i umiejętności dzieci poprzez realizację projektu edukacyjno-wychowawczego we wszystkich grupach wiekowych pt.: "Twórcze inspiracje na cztery pory roku".

Ramowy plan dnia w Przedszkolu Nr 21

7.00 - 8.30 - schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

Dzieci:

 • są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;
 • podejmują działalność zabawową;
 • śmiało zgłaszają propozycje działań;
 • usamodzielniają się;
 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne.
 • Rozwijają umiejętności samoobsługowe i estetyczne

8.30 - 9.00 - I śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 - 10.30 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Zabawy dydaktyczne i ruchowe

Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;
 • pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych;
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych;
 • korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;
 • znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
 • dokonują swobodnego wyboru aktywności;
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
 • uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
 • uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych;

10.30-10.40 0woce- II śniadanie. Uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

10.40 - 11.50 - spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe - w zależności od pogody. Zabawy swobodne , spontaniczne

Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
 • aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;

12.00 - 12.30 obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 - 14.30 - leżakowanie (w grupie Zielonych Żabek). W grupach starszych - indywidualna praca z dziećmi, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza.

Dzieci:

 • pogłębiają zdobyte wiadomości i umiejętności;
 • doskonalą indywidualne możliwości;
 • wyrównują deficyty rozwojowe;

14.30 - 15.00 podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

15.00 - 18.00 zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów pod opieką osoby dorosłej. Kontakty Indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne

Dzieci:

 • nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;
 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
 • bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym.

18.00 - kolacja

18.00-20.00 - dowolna działalność dzieci w sali lub na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów pod opieką osoby dorosłej.

W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania uczestnicząc w zajęciach:

 • języka angielskiego
 • tańca nowoczesnego

Opłaty

 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności i wysokość stawki żywieniowej w roku szkolnym 2017/18 wynosi ona 9 zł dziennie za cztery posiłki.
 • Rada Rodziców, kwota deklarowana przez rodziców.
 • Rodzice wnoszą odpłatność za żywienie dziecka w przedszkolu do dnia 10 każdego miesiąca i jest ona naliczana z góry.
 • Rodzice dokonują płatności przelewem na konto bankowe przedszkola.

godło

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35/A
00 - 639 Warszawa
tel. 22 825 17 85

Czynne 07.00 - 20.00